Nowe zestawienia powierzchni w ArCADii-ARCHITEKTURZE

W programie ArCADia do tej pory mogliśmy zrobić zestawienia użytej stolarki okiennej i drzwiowej, pomieszczeń i elementów więźby dachowej przejętej z programu R3D3-Rama 3D. W nowej wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0 mamy dodatkowo zestawienie powierzchni i kubatur oraz zestawienie powierzchni i materiałów dachu oraz elementów na nim wprowadzonych (nasady kominowe, rynny, gąsiory, bariery śnieżne).

Poniżej opiszę zestawienie powierzchni i kubatur. Już przed wstawieniem można wejść we właściwości zestawienia i zdecydować, co ma się w nim znaleźć.

o_z-pk

Okno podzielone jest na cztery panele. Zarządzanie elementem i Wygląd są znane z innych okien systemu ArCADia BIM i pozwalają na zapis typu i określenie wielkości i rodzaju czcionki oraz pisaków. Dla przypomnienia czcionki i pisaki nie są zapisywane w typie, tylko w szablonie.

W panelu Parametry mamy tabelę powierzchni na różnych zakładkach. Tylko pierwsza zakładka budynku jest stała, pozostałe zmieniają się wraz z kondygnacjami, jakie zostaną stworzone w projekcie. Nie chodzi o zawartość tabeli, lecz o nazwy i ilość zakładek kondygnacji.

Zakładka Budynek posiada następujące obliczane wartości: powierzchnię zabudowy netto i brutto budynku, powierzchnię wewnętrzną, kondygnacji, gospodarczą, usługową, użytkową i ruchu. Dodatkowo zliczana jest kubatura budynku, podawany jest kąt nachylenia dachu, wysokość kalenicy oraz minimalne wielkości działki.

W tabeli, prócz wymienienia i pokazania zliczonych z projektu wartości, mamy możliwość modyfikacji zarówno tego, co będzie pokazane w zestawieniu, jak i jaką będzie miało wartość. Domyślnie wszystkie wartości zliczane są z projektu, ale jeśli z kolumny Automatycznie zostanie wyłączone pole, to liczba znajdująca się po lewo będzie mogła zostać zmieniona ręcznie. Jeśli takiej operacji dokonamy na jednej z kondygnacji, to oczywiście zaważy to na sumie pokazanej na zakładce Budynek. Jeśli jakaś powierzchnia nie ma być wliczona do zestawu powierzchni budynku (np. chcemy pominąć w powierzchni całkowitej nieużytkowy strych), to na danej kondygnacji, po odznaczeniu automatycznie obliczanych wartości, należy zmienić obliczoną wartość na 0.

Kolumna Widoczne odpowiada za pokazanie lub ukrycie danej powierzchni czy innej obliczanej wartości. Jeśli klikniemy na nazwę kolumny Widoczne, pojawi się okienko pozwalające wyłączyć wszystkie powierzchnie jednocześnie. Będzie to oznaczało, że dane z zakładki (i dla budynku, i dla kondygnacji) nie będą wyświetlane.

arc3-zest2

Jak widać na zrzucie okna właściwości, niektóre powierzchnie nie są liczone automatycznie. Powierzchnie: gospodarcza, usługowa i ruchu są zależne od pomieszczeń, które na danych kondygnacjach zostaną do nich przypisane. Dlatego musimy się przenieść na zakładkę kondygnacji, np. Parter.

arc3-zest

Na zakładkach kondygnacji część kolumn mamy identyczną z zakładką Budynek (kolumna wartości, Automatycznie i Widoczne), a jedna kolumna, Wybierz pomieszczenie, jest nowa. W tej kolumnie tylko przy niektórych powierzchniach (gospodarczej, użytkowej, ruchu i usługowej) mamy dostępną ikonę przejścia do wyboru pomieszczeń. Po kliknięciu na tę ikonę mamy po lewej stronie wszystkie pomieszczenia z danej kondygnacji, a po prawej pomieszczenia, które mają być wliczane do danej powierzchni. Poniżej przykład wskazania powierzchni gospodarczej w projekcie.

z-pk5

Dla powierzchni usługowej i użytkowej automatycznie przypisywane są pomieszczenia, które można oczywiście jeszcze wykluczyć z danej powierzchni. I tak do powierzchni usługowej* są automatycznie przypisywane pomieszczenia tworzone przez wprowadzone szachty. Te pomieszczenia, które sami stworzymy na potrzeby kominów czy innych instalacji, będziemy musieli sami przypisać do odpowiedniej powierzchni.

W powierzchni użytkowej domyślnie są wprowadzone wszystkie pomieszczenia, które mają zaznaczoną opcję Uwzględniaj w nowych wykazach. Opcja ta jest np. odznaczana automatycznie przy ukrywaniu pomieszczeń z okna edycji ikoną Ukryj pomieszczenie.

W zestawieniach, a w zasadzie w przypisywaniu pomieszczeń do poszczególnych powierzchni, istnieje jeszcze inna możliwość na automatyczne przypisanie pomieszczenia do danej powierzchni. Chodzi o funkcję pomieszczenia, którą można zadać w oknie właściwości pomieszczenia.

funkacja pom

Zakładka Inne między innymi odpowiada za podział pomieszczeń na funkcje. Widać to później w zestawieniach pomieszczeń i w nowej wersji programu w zestawieniach powierzchni i kubatur, choć w tym wykazie działa to trochę inaczej. Jeśli przy nazywaniu pomieszczenia i definiowaniu warstw podłogi i sufitu przypiszemy funkcję do pomieszczenia, np. dla garażu wybierzemy Gospodarczą, to w zestawieniu powierzchni i kubatur automatycznie powierzchnia gospodarcza będzie wypełniona wielkością pomieszczenia garażu. Analogicznie będą przypisane pomieszczenia z funkcji Ruch – do powierzchni ruchu, a Usługowe – do powierzchni usługowej.

UWAGA:

Funkcja pomieszczenia oraz warstwy podłogi i sufitu zapisywane są w typie pomieszczenia. Oznacza to, że możemy zautomatyzować definiowanie pomieszczeń do odpowiednich powierzchni zestawień przez dodanie funkcji przy definiowaniu typu pomieszczenia.

 

Wracając do okna zestawień – nad zakładkami mamy dostępne opcje odświeżania wartości, które z domyślnych automatycznych przy dużych projektach można zmienić na Ręcznie, a wówczas wstawiony wykaz nie będzie się przeliczał przy każdej wstawionej czy przesuniętej ścianie, tylko w chwili, kiedy na oknie edycji klikniemy ikonę Odśwież wartości.

W panelu Parametry typu mamy do dyspozycji dwa przyciski, które automatycznie włączają i wyłączają dane powierzchnie z zestawień. Wybór powierzchni z przycisku można zapisać do typu zestawień, tworząc np. zestawienia budynku i oddzielnie zestawienia kondygnacji.

o_z-pk2  o_z-pk3

 

Jeśli z listy Zestawienia kondygnacji zostanie wyłączona któraś powierzchnia, to na żadnej kondygnacji w zestawieniu ta powierzchnia nie będzie wyświetlana, nawet jeśli w kolumnie Widoczne będzie ona zaznaczona.

 

* (wg normy PN-ISO 9836) Powierzchnia usługowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, przeznaczona na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych, takich jak:

  1. A) instalacje kanalizacyjne;
  2. B) instalacje wodne;
  3. C) instalacje ogrzewania i ciepłej wody;
  4. D) instalacje gazowe (inne niż dla celów ogrzewania) i na paliwa płynne;
  5. E) instalacje elektryczne, prądnice;
  6. F) wentylacja, klimatyzacja i systemy chłodnicze;
  7. G) instalacje telefoniczne i urządzenia rozdzielcze;
  8. H) dźwigi, schody ruchome i przenośniki;
  9. I) inne instalacje wspólnego użytku.

 

Powierzchnia usługowa jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji oraz w przypadkach, gdy jest to potrzebne, dodatkowo rozróżniana.

Do powierzchni usługowej wliczane są także powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych na podstawowe Instalacje usługowe, trzony kominowe, kanały przełazowe i pomosty techniczne.