Opis elmentów interfejsu programu ArCADia-Architektura 5.5

Wprowadzenie

Opis elementów programu

Funkcje programu ArCADia podzielone na wersje:

      Opcje
podstawowe

  

ArCADia 4.1 PL

ArCADia-INTELLICAD,
AutoCAD

Funkcje Paska narzędzi ArCADia-START dla
programu AutoCAD
lub
ArCADia-INTELLICAD(kolumna I) oraz
wstążek programu ArCADia
(kolumna II):

I

II

Opcja

Opis

menadzer pr.bmp

Pokaż/ukryj menadżera
projektu

Przywołuje lub ukrywa okno do zarządzania
kondygnacjami.

wym1.bmp

Wstaw dowolny wymiar

Wprowadza wymiar poprzez wskazanie początku i końca
elementu wymiarowanego.

Wstaw dowolny wymiar
kątowy.

Wprowadza wymiar poprzez zdefiniowanie kąta pomiędzy
elementami wymiarowanymi.

wym5.bmp

Wstaw linijkę

Wstawia pomocniczy obiekt – linijkę z podziałką co
10 cm.

3d.bmp

Pokaż/ukryj podgląd 3D

Przywołuje lub ukrywa okno podglądu bryły
budynku.

opc.bmp

Opcje

Umożliwia pobranie aktualizacji z Internetu i zmianę
normy dotyczącej obliczeń powierzchni użytkowych.

przywroc polozenie okien.bmp

Przywróć położenie okien

Przywraca położenie okien do pierwotnego
usytuowania.

napraw dokument.bmp

Napraw dokument

Sprawdza i naprawia ewentualne błędy w
projekcie.

splaszcz dokument.bmp

Spłaszcz dokument

Rozbija obiekty ArCADii-ARCHITEKTURY dzieląc je na
odpowiednie warstwy INTELLICADa.

o programie.bmp

O programie

Informacje o numerze zainstalowanej wersji.

mod.bmp

Moduły i licencje

Informacja o statusie zainstalowanej wersji (wersje
licencjonowane i wersje demo).

pom.bmp

Wyświetl pomoc

Wyświetla okno
pomocy.


ArCADia-START

  

ArCADia 4.1 PL

 

ArCADia-INTELLICAD,
AutoCAD

Funkcje Paska narzędzi ArCADia-START dla
programu AutoCAD
lub
ArCADia-INTELLICAD(kolumna I) oraz
wstążek programu ArCADia
(kolumna II):

I

II

Opcja

Opis

scia1.bmp

Wstaw ścianę

Wstawia na rzut kondygnacji ściany warstwowe

scia2.bmp

Wstaw ścianę wirtualną

Wstawia na rzut kondygnacji ściany wirtualne, służące
do wyznaczania pomieszczeń.

scia5_slup.bmp

Wstaw słup

Wstawia na rzut słup o przekroju prostokątnym lub
okrągłym.

okno.bmp

Wstaw okno

Wstawia w ściany otwory okienne wraz z symbolem
i opisem.

drzwi.bmp

Wstaw drzwi

Wstawia w ściany otwory drzwiowe wraz z symbolem
i opisem.

strop3.bmp

Wstaw strop automatycznie

Wstawia na rzut strop wykrywając automatycznie obrys
narysowanej kondygnacji.

strop2.bmp

Wstaw strop prostokątem

Wstawia prostokątny obrys stropu poprze wskazanie
trzech punktów.

strop4.bmp

Wstaw otwór w stropie

Wstawia otwór w stropie o dowolnym kształcie.

schod.bmp

Wstaw schody wielobiegowe

Wstawia na rzut schody poprzez wskazanie kolejnych
biegów i spoczników.

iwst.png

Wstaw schody zabiegowe

Wstawia na rzut schody zabiegowe poprzez wskazanie
kolejnych części biegu.

kom1.bmp

Wstaw komin

Wprowadza komin wentylacyjny na rzucie
kondygnacji.

kom2.bmp

Wstaw szacht kominowy

Wprowadza szacht, zespół kominów umieszczonych jeden
koło drugiego lub z zadaną przerwą między elementami.

kom3.bmp

Wstaw kanał kominowy

Wprowadza na rzut informacje o kanałach kominowych
i wejściach do pionów wentylacyjnych.

ter.bmp

Wstaw punkt wysokościowy

Wstawia punkty wysokościowe definiując tym rzeźbę
terenu.

ic_teren2.bmp

Wstaw linie wysokościową

Wprowadza linię wysokościową o zadanej wysokości
poprzez wskazanie odcinka.

ic_teren3.bmp

Wstaw wycięcie w terenie

Wycina otwór w terenie.

Konwertuj napisy na punkty
wysokościowe

Zmienia wprowadzone wartości liczbowe na punkty
wysokościowe.

Rura zewnętrzna

Przy badaniu kolizji symuluje istniejące sieci w
terenie, odwzorowując je na wszystkich widokach.

Obiekt zewnętrzny

Przy badaniu kolizji symuluje istniejące obiekty w
terenie, odwzorowując je na wszystkich widokach.

Pokaż eksplorator obiektów

Otwiera okno Eksploratora obiektów, które
pozwala na wybór i wprowadzenie obiektów 2D i 3D z biblioteki.

osie.bmp

Wstaw osie modularne

Wstawia na rzut osie modularne poprzez zadanie ilości
osi pionowych i poziomych, rozstawu miedzy nimi, opisu (nazwy osi) oraz
miejsca wstawienia.

zest1.bmp

Wstaw wykaz stolarki

Wstawia wykaz stolarki w projekcie.

zest2.bmp

Wstaw wykaz pomieszczeń

Wstawia wykaz pomieszczeń w projekcie.

rzut.bmp

Wstaw rzut

Wprowadza widok rzutu w projekcie.

ic_xml.bmp

Eksportuj dane do formatu
XML

Eksportuje projekt (dane budynku) do dokumentu
tekstowego XML.

Wyznacz
kolizje/skrzyżowania

Wskazuje kolizje/skrzyżowania pomiędzy elementami
z całego Systemu ArCADia (np. pomiędzy elementami sieci gazowych
i elektrycznych).

Wyświetl
kolizje/skrzyżowania

Wyświetla raport elementów kolidujących/krzyżujących
się ze sobą.

Usuń kolizje/skrzyżowania

Usuwa wszystkie wystąpienia
kolizji/skrzyżowań z projektu


ArCADia-ARCHITEKTURA (wraz z opcjami ArCADia-START)

  

ArCADia 4.1 PL

ArCADia-INTELLICAD,
AutoCAD

Funkcje Paska narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA dla
programu AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD (kolumna I) oraz wstążek
programu ArCADia (kolumna II):

I

II

Opcja

Opis

Wstaw ścianę łukową

Wprowadza ścianę łukową poprzez wskazanie 3 punktów na
łuku.

scia3.bmp

Przekształć linię w ścianę

Przekształca wybraną polilinię/linię na dowolnie
zdefiniowaną ścianę. Wskazana Polilinia/linia określa krawędź/oś
wprowadzenia.

ic_sciana_p.bmp

Rysuj ścianę 3 punktami

Rysuje ścianę poprzez wskazanie na rysunku jej
szerokości i długości

scia4.bmp

Przekształć linię w ścianę
wirtualną

Przekształca wybraną polilinię/linię w ścianę
wirtualną.

ic_skrypt.bmp

Wstaw okno/drzwi specjalne

Wstawia okna i drzwi definiowane podczas tworzenie
mające możliwość zakończyć się np. łukiem lub dla okien wprowadzić dowolny
podział.

ic_otwor.bmp

Wstaw otwór

Wstawia w ściany otwory.

strop1.bmp

Wstaw strop

Wstawia strop na rzut poprzez wskazanie kolejnych
narożników obrysu.

Wstaw rampę

Wstawia na rzut rampę poprzez wskazanie kolejnych jej
„biegów” i spoczników.

Wstaw schody kręte

Wstawia na rzut schody kręte poprzez wskazanie środka
i zadanie promienia.

Wstaw schody kręte 3-punkty

Wstawia na rzut schody kręte poprzez wskazanie trzech
punktów na obrysie.

pl1.bmp

Wstaw bryłę

Wstawia płytę o kształcie dowolnego
wielokąta.

pl2.bmp

Wstaw bryłę prostokątną wskazując oś lub krawędź

Wstawia prostokątną płytę rysowaną krawędzią lub osią
(można ta opcją np. symulować podciągi i belki).

pl3.bmp

Wstaw prostokątną bryłę wskazując długość
i szerokość

Wstawia płytę o kształcie prostokąta

dach1.bmp

Wstaw dach

Wprowadza dach na rzut poprzez wskazanie kolejnych
narożników obrysu.

dach2.bmp

Wstaw dach prostokątem

Dach wprowadzany poprzez wskazanie długości jednego
boku i szerokości prostokątnego obrysu. Prostokąt może być wstawiany pod
dowolnym kątem.

dach3.bmp

Wstaw dach automatycznie

Wstawia na rzut dach wykrywając automatycznie obrys
aktywnej kondygnacji.

dach4.bmp

Wstaw okno dachowe

Wstawia we wskazanej połaci dachu okno.

dach5.bmp

Wstaw otwór w dachu

Wstawia otwór w dachu w kształcie dowolnego
wielokąta.

dach6.bmp

Wstaw facjatkę

Wprowadza facjatkę dachową na wskazaną połać.

fund1.bmp

Wstaw fundament

Wstawia na rzut fundamentów żelbetowe stopy
fundamentowe.

fund2.bmp

Wstaw ławę fundamentową

Wstawia na rzut fundamentów żelbetowe ławy
fundamentowe.

fund3.bmp

Przekształć linię w ławę
fundamentową

Przekształca polilinię/linię w ławę fundamentową
poprzez wskazanie polilinii/linii i określenie krawędzi/osi
wprowadzenia.

pol1.bmp

Wstaw różę wiatrów przez
punkt

Wstawia na rzut strzałkę północy poprzez podanie kąta
i wskazanie punktu wstawienia

pol2.bmp

Wstaw różę wiatrów przez dwa
punkty

Wstawia na rzut strzałkę północy poprzez wskazanie
dwóch punktów.

wym2.bmp

Wymiaruj zaznaczone
elementy

Wstawia wymiary obiektów architektonicznych powiązanych
ze sobą, np. ścian z wprowadzoną stolarką.

wym3.bmp

Wymiaruj cały rysunek

Wymiaruje rzut aktywnej kondygnacji na czterech liniach
wymiarowych: stolarki i otworów, ścian i pomieszczeń, zewnętrznych
elementów wystających i całkowitego wymiaru zewnętrznego.

Wymiaruj kątowo zaznaczone
elementy

Wprowadza wymiar kąta poprzez wskazanie dwóch elementów
do zwymiarowania zależności położenia.

Wymiaruj promień

Wprowadza wymiar promienia dla łukowej
ściany.

wym4.bmp

Wstaw kote wysokościową

Wstawia na rzut i przekrój kotę wysokościową.

ic_wymiar4.bmp

Wstaw opis elementu

Wprowadza chorągiewkę z opisem materiałów na rzut lub
przekrój budynku.

przek.bmp

Wstaw przekrój

Wprowadza widok przekroju do projektu.

Rendering

Tworzenie dwuwymiarowej wizualizacji projektowanego
budynku zapisywanej w pliku w formacie BMP.

imp1.bmp

Importuj dane z programu
ArCon+

Importuje rzuty wybranych kondygnacji z programu
ArCon.

imp2.bmp

Importuj dane z formatu IFC

Importuje cały projekt do pliku w formacie IFC.

eksp1.bmp

Eksportuj dane do programu
ArCon

Eksportuje rzut wybranych kondygnacji do programu
ArCon.

eksp2.bmp

Eksportuj dane do formatu
IFC

Eksportuje cały projekt do pliku w formacie IFC.

ic_obj.bmp

Eksport projektu do OBJ

Eksportuje projekt do formatu OBJ.

edytuj baze materialow.bmp

Edytuj bazę materiałów

Pozwala na zmodyfikowanie
istniejących i dodanie własnych materiałów do globalnej bazy
danych.