Projekt 2 – 1. Wprowadzanie ścian

Projekt zaczynamy od wstawienia pierwszego widoku jakim jest rzut. W tym celu w oknie Menadżera projektu wybieramy ikonę Add Wstaw rzut i pokazujemy położenie uchwytu. Dobrze jest jeśli uchwyt nie wchodzi nam na rysunek i nie przykrywa jego elementów.

Po wskazaniu położenia uchwytu widoku definiujemy Budynek. W tym celu należy kliknąć na ikonę ico-2 Dodaj nowy budynek znajdującą się w oknie Menadżera projektu.

arc1-2

Zadajemy nazwę budynku i zatwierdzamy ją. Wraz z budynkiem została stworzona pierwsza kondygnacja, o domyślnej wysokości 280cm. Już teraz lub w dowolnym momencie, możemy wejść we właściwości kondygnacji i zmodyfikować nazwę lub wysokość. Zaznaczamy ikonę przed nazwą, a następnie klikamy na ikonę Props Właściwości kondygnacji.

arc1-5

arc1-6

W polu Nazwa możemy zmienić nazwę (możemy rozpocząć od dowolnej kondygnacji, może być to Parter, ale może być to również Fundament). Wysokość całkowita kondygnacji jest liczona od górnej krawędzi stropu surowego, do górnej krawędzi stopu surowego leżącego na kondygnacji. Wysokość bazowa to wysokość, na której znajduje się kondygnacja. Jeśli jest to Parter pozostawiamy wysokość bazową wzgl. 0,00 cm. W polu bezwzgl. podajemy wysokość na jakiej znajdzie się projektowany budynek nad poziomem morza, czyli w rzeczywistej wysokości. Zmieniamy odpowiednia pola.

arc1-7

Po zatwierdzeniu możemy zacząć rysować rzut. Możemy od razu wprowadzać długości ścian lub np. wprowadzić siatkę osi modularnych i na niej wprowadzić ściany. Od tego właśnie zaczniemy, wybieramy ikonę img Wstaw osie modularne.

arc1-8

Zmieniamy domyślne ustawienia, tak aby wprowadzić siatkę na rzut w tym przypadku 25 osi pionowych i poziomych co 60cm. Można oczywiście wprowadzić różną odległość miedzy osiami pionowymi i poziomymi, ale w tym przypadku potrzebne są nam równe odstępy. Po zatwierdzeniu wstawiamy siatkę na rzut.

arc1-9

Dla czytelniej opisanych osi musimy zwiększyć czcionkę, dlatego zaznaczmy dowolną oś poprzez kliknięcie na niej lewym klawiszem mysz, następnie w oknie edycji zaznaczmy ikonę SelectAllAxis Zaznacz wszystkie osie z tej siatki i po automatycznym zaznaczeniu wszystkich osi ikonę Props Przejście do dialogu Właściwości wchodzimy do okna. Z poniższego okna wybieramy przycisk Oś Modularna.

arc1-10

W oknie właściwości zmieniamy wielkość czcionki.

arc1-11

Wprowadzamy zewnętrzny obrys ścian, czyli prostokątny kształt budynku 1020cm na 840cm w osiach. Zaczynamy rysowanie ściany iw, klikamy lewym klawiszem myszy na skrzyżowania osi D-22 (będzie nam potrzebny punkt zaczepienia Przecięcie). Ścianę kończymy rysować na skrzyżowaniu osi R-22. Ten punkt jest automatycznie początkiem kolejnej ściany, dlatego klikamy już tylko na zakończeniu drugiej ściany na osiach R-5. Kolejny narożnik wypadnie na D-5 i ostatni w miejscu rozpoczęcia na R-22. Wychodzimy z opcji prawym klawiszem myszy, Enterem lub ESC.

arc1-12

Teraz narysujemy ścianę wewnętrzną nośną na osi M, przez całą długość budynku.

arc1-131

Teraz wprowadzimy podział ścian wewnętrznych. Po wybraniu opcji iw Wstaw ścianę z okna wstawiania wybieramy typ ścianę: Ściana jednowarstwowa (cegła) 12cm. Ścianę wprowadzimy 280cm od lewego wewnętrznego, dolnego narożnika budynku. W tym celu z okna wstawiania wybieramy ikoną Odniesienie.

arc1-14

Wskazujemy narożnik ścian (potrzebny będzie włączony Końcowy punkt zaczepienia).

arc1-15

Przesuwamy kursor w prawo po ścianie, podajemy w obszarze poleceń (ArCADia-INTELLICAD) lub pasku poleceń (ArCADia-START) 280 i zatwierdzamy poprzez Enter (w ArCADia-START jeśli przycisk współ. jest wciśnięty należy wpisać 280,0).

arc1-16

Domyślnie ściana rysowana jest osią konstrukcyjną lub geometryczną, jeśli nie ma konstrukcyjnej. Oznacza to, że podana przez nas wartość 280cm jest długością do osi ściany, a nie do jej lewej krawędzi, dlatego w oknie wstawiania wybieramy odpowiednią krawędź wstawiania.

Następnie wskazujemy długość ściany kończąc ją na osi 12 (do tej operacji będzie potrzebny prostopadły punkt zaczepienia).

arc1-17

Rysujemy kolejne ściany działowe. W prawym górnym rogu będzie znajdował się gabinet o długości 450cm. Opcją Odniesienie (analogicznie do wstawionej przed chwilą ściany) rysujemy kolejną ścianę pamiętając o ewentualnym przestawieniu krawędzi wstawienia.

arc1-18

Kolejną ścianę wprowadzimy na osi 17 między ścianą działową a nośną. W ten sposób powstanie nam Łazienka.

arc1-19

Podczas projektowania może się zdarzyć, że będziemy modyfikować wprowadzony już rzut ścian. Zanim jednak będziemy zmieniać obrys zewnętrzny budynku, zamienimy ściany zewnętrzne na warstwowe. Klikamy kolejno na ściany i w oknie edycji wybieramy ikonę PropsPrzejście do dialogu Właściwości. W poniższym oknie definiujemy kolejne warstwy klikając na ikonę AddNew Dodaj, zadając im Typ (Konstrukcyjna nośna, Ocieplenie, Standard lub Wykończenie), Grubość i Materiał.

arc1-20

Po zdefiniowaniu warstw należy ustawić oś konstrukcyjną w odpowiednim miejscu, dlatego należy kliknąć na ikonę Ustaw oś na odpowiedniej warstwie lub wpisać wartość w polu Odległość osi konstrukcyjnej od krawędzi ściany.

arc1-21

Na zakończenie zapisujemy Typ ściany, żeby można ja było użyć w kolejnych projektach.

arc1-22

Po zapisaniu Typu zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem OK.

arc1-23

Zmieniamy obrys ścian zewnętrznych dodajemy Sień z prawej strony budynku. Najpierw klikamy na jednej ze ścian zewnętrznych, a następnie klikamy ikonę iw Wstaw ścianę. W ten sposób kopiujemy wszystkie dane zaznaczonej wcześniej ściany. Ściany wstawiamy od prawej ściany budynku w prawo osią 17 do skrzyżowania z osią V, następnie w górę osią V do osi 12 i w lewo do ściany. Rysujemy osią konstrukcyjną na siatce osi modularnych.

arc1-24

Ścianę znajdującą się na osi R dzielimy w miejscu dojścia ścian zewnętrznych do siebie, tak aby ścianę dzielącą sień od reszty budynku można było zmienić na ścianę wewnętrzna nośną. W tym celu zaznaczamy ścianę i z okna edycji wybieramy Podziel ścianę.

arc1-25

Klikamy (dzieląc ścianę) na skrzyżowaniu ścian zewnętrznych.

arc1-26

Powtarzamy operacje dla drugiego skrzyżowania ścian, następnie zaznaczamy ścianę nośną idącą przez budynek na osi M i z okna edycji wybieramy ikonę Malarz typów.

arc1-27

Klikamy na ścianę między sienią a resztą budynku zmieniając tym jej grubość i ilość warstw.

arc1-28

Teraz wysuniemy kawałek budynku od drugiej strony. Tym samym typem wprowadzamy ścianę od skrzyżowania osi D-15 do B-15, następnie w górę do osi 9 i w prawo do osi D. Ściana prawdopodobnie będzie się wprowadzał ociepleniem do środka, dlatego przed kliknięciem na B-15 w oknie wstawiania obróćmy ścianę.

arc1-28-2

Zaznaczamy lewą ścianę budynku i analogicznie do prawej strony dzielimy ja na trzy części, ale tym razem środkowa usuwamy.

arc1-29

Wstawiamy ostatnie ściany działowe, klikamy na jedna z wprowadzonych (dla skopiowania parametrów), następnie na ikonę iw Wstaw ścianę i rysujemy ścianę od osi M-12 w lewo do J-12 i kończymy na I-13.

arc1-30

Zaznaczoną ścianę skracamy do osi I-12.

arc1-31